th

The Ministry of Education Game

เกมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


สถานการณ์ปัจจุบัน:

  • มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับชั้น ม.1 – 6 3,000 แห่ง
  • มีนักเรียนมัธยมศึกษา 6 ล้านคน
  • มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 40,000 คน

คุณมีงบประมาณในความดูแล 2 พันล้านบาทที่คุณสามารถใช้ตามความต้องการได้อย่างเสรี ถ้าคุณต้องการใช้เงินมากกว่างบประมาณที่มีอยู่ คุณสามารถใช้เงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลด้านลบ (หากคุณเลือกใช้เงินมากกว่าที่มี คลิ๊กที่ลิงก์ "จำเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุน")

เรียนรู้เกณฑ์การเล่น

This website works best in Chrome, Firefox or Safari.